Miesięczne archiwum: Luty 2013

Podstawowe prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia

Poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do ponoszenia przez określony czas-niebezpieczeństwa pokrycia określonych strat oraz spełnienia określonych świadczeń w razie zajścia przewidzianego w umowie zdarzenia, zw. Wypadkiem ubezpieczeniowym. Tak więc w ubezpieczeniu OC zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do pokrycia szkód wyrządzonych innym osobom przez ubezpieczającego (ubezpieczonego) w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu mechanicznego.

Ubezpieczający natomiast zobowiązuje się, w zamian za ponoszenie przez zakład ubezpieczeń ryzyka pokrycia wspomnianych strat, płacić zakładowi ubezpieczeń składkę ubezpieczeniową.

Zauważyć należy, że każdemu obowiązkowi jednej ze stron umowy ubezpieczenia odpowiada-co jest oczywiste-uprawnienie (prawo) drugiej strony do domagania się wypełnienia tego obowiązku.

Jednym z ważnych obowiązków po stronie ubezpieczającego się posiadacza pojazdu, wynikającym z umowy ubezpieczenia OC, jest uiszczenie składki ubezpieczeniowej. Z reguły bowiem- zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego- jeżeli strony inaczej się nie umówiły, odpowiedzialność gwarancyjna zakładu ubezpieczeń wynikająca z umowy danego ubezpieczenia powstaje dopiero po zapłaceniu składki.

W razie wyrejestrowania pojazdu mechanicznego jego posiadaczowi należy się zwrot składki ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Zwrot składki przysługuje tylko wówczas, gdy w okresie poprzedzającym wyrejestrowanie pojazdu posiadacz lub kierujący tym pojazdem nie spowodował w związku z jego ruchem szkody, za którą zakład ubezpieczeń wypłacił lub zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC.10


10 Andrzej Wąsiewicz, Ubezpieczenia komunikacyjne, str. 45-49.