Miesięczne archiwum: Maj 2013

Aktywa Funduszu PTE DOM

Aktywa Funduszu mogą być lokowane w jednostkach uczestnictwa zbywanych przez fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, jeżeli polityka inwestycyjna tych funduszy inwestycyjnych, wynikająca z ich statutów i okresowo podawana do publicznej wiadomości jest tożsama z działalnością lokacyjną funduszy emerytalnych.

Aktywa Funduszu mogą być lokowane poza granicami kraju, w granicach określonych przepisami prawa w papierach wartościowych emitowanych przez spółki notowane na podstawowych giełdach rynków kapitałowych państw obcych będących członkami OECD lub innych państw obcych, które określone zostaną w przepisach prawa, a także w papierach skarbowych emitowanych przez rządy lub banki centralne tych państw oraz tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę w tych państwach, jeżeli instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika. [1]

Prowadząc działalność lokacyjną Fundusz zobowiązany jest do przestrzegania ograniczeń wynikających z przepisów ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139 poz. 934 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne   (Dz. U. Nr 63, poz. 407) oraz Statutu Funduszu.

Działalność lokacyjna była zgodna z powyższymi regulacjami za wyjątkiem przepisów dotyczących maksymalnego udziału procentowego aktywów, które mogą być ulokowane w jednym banku lub grupie banków związanych, przepisów dotyczących maksymalnego procentowego udziału aktywów, które mogą być ulokowane w depozytach bankowych i bankowych papierach wartościowych oraz przepisów dotyczących lokat, o których mowa w § 6 ust.1 pkt.1) – 9) i 11), które mogą stanowić łącznie nie mniej niż 95% wartości Aktywów Funduszu. W powyższych przypadkach ograniczenia nie mogły być przestrzegane ze względu na niewielką wartość Aktywów Funduszu, utrzymującą się niemal przez cały okres objęty niniejszym sprawozdaniem. Lokowanie każdej większej kwoty środków z rachunku pomocniczego wpłat   w jednodniowe depozyty bankowe (które były jedynym możliwym sposobem ulokowania tych środków) powodowało przekroczenie wymienionych limitów.

Aktywa Funduszu nie mogą być lokowane w:

 • akcjach lub innych papierach wartościowych emitowanych przez Towarzystwo,
 • akcjach lub innych papierach wartościowych emitowanych przez akcjonariusza Towarzystwa,
 • akcjach lub innych papierach wartościowych emitowanych przez podmioty będące podmiotami związanymi w stosunku do podmiotów określonych w powyższych punktach.[2]

Fundusz nie może zbywać swoich Aktywów:

 • Towarzystwu ,
 • członkom zarządu lub rady nadzorczej Towarzystwa,
 • osobom zatrudnionym w Towarzystwie,
 • osobom pozostającym z tymi osobami w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie,
 • akcjonariuszom Towarzystwa,
 • podmiotowi związanemu, w rozumieniu Ustawy, w stosunku do Towarzystwa,
 • podmiotowi związanemu w stosunku do akcjonariuszy Towarzystwa,
 • [3]

Fundusz utrzymuje środki płynne na poziomie zapewniającym działanie Funduszu zgodnie z przepisami prawa i Statutem. Wypłaty środków zgromadzonych   na rachunku Członka Funduszu dokonywane są na zasadach określonych w Ustawie. W razie śmierci Członka Fundusz dokonuje wypłaty środków należnych osobie wskazanej przez zmarłego lub członkowi jego najbliższej rodziny w sposób wskazany przez tę osobę w terminie trzech miesięcy od dnia przedstawienia Funduszowi urzędowego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej. Wypłata dokonywana bezpośrednio na rzecz osoby wskazanej przez zmarłego lub członka jego najbliższej rodziny następuje w formie wypłaty jednorazowej lub wypłat ratalnych płatnych przez okres nie dłuższy niż dwa lata, zgodnie z pisemną dyspozycją osoby uprawnionej.

W przypadku wypłat ratalnych raty wypłacane są w równych co do liczby jednostek rozrachunkowych miesięcznych ratach, według wartości jednostki rozrachunkowej z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty każdej z rat. Wypłaty poszczególnych rat dokonywane są zgodnie z dyspozycją osoby uprawnionej przelewem na wskazany przez nią rachunek bankowy, czekiem, albo w formie przekazu pocztowego. Do czasu wypłacenia przez Fundusz wszystkich środków zgromadzonych na rachunku zmarłego Członka, osoba uprawniona może w drodze pisemnej dyspozycji zmienić formę płatności na wypłatę jednorazową.[4]

Fundusz pobiera następujące opłaty :

 • opłatę manipulacyjną w wysokości 8,9% kwoty każdej składki wpłaconej przez Członka Funduszu;
 • opłatę transferową, w przypadku wypłaty transferowej polegającej na przeka-zaniu środków z rachunku Członka Funduszu do innego otwartego funduszu emerytalnego, ze środków Członka Funduszu w wysokości:
 • 200 złotych jeżeli od dnia wpłaty pierwszej składki do dnia dokonania wypłaty transferowej przez Członka Funduszu upłynęło nie więcej     niż 3 miesiące,
 • 175 złotych jeżeli od dnia wpłaty pierwszej składki do dnia dokonania wypłaty transferowej przez Członka Funduszu upłynęło więcej niż 3 miesiące, ale nie więcej niż 6 miesięcy,
 • 150 złotych jeżeli od dnia wpłaty pierwszej składki do dnia dokonania wypłaty transferowej przez Członka Funduszu upłynęło więcej niż 6 miesięcy, ale nie więcej niż 9 miesięcy,
 • 125 złotych jeżeli od dnia wpłaty pierwszej składki do dnia dokonania wypłaty transferowej przez Członka Funduszu upłynęło więcej niż 9 miesięcy, ale nie więcej niż 12 miesięcy,
 • 100 złotych jeżeli od dnia wpłaty pierwszej składki do dnia dokonania wypłaty transferowej przez Członka Funduszu upłynęło więcej niż 12 miesięcy, ale nie więcej niż 15 miesięcy,
 • 75 złotych jeżeli od dnia wpłaty pierwszej składki do dnia dokonania wypłaty transferowej przez Członka Funduszu upłynęło więcej niż     15 miesięcy, ale nie więcej niż 18 miesięcy,
 • 50 złotych jeżeli od dnia wpłaty pierwszej składki do dnia dokonania wypłaty transferowej przez Członka Funduszu upłynęło więcej niż 18 mie-sięcy, ale nie więcej niż 21 miesięcy,
 • 25 złotych jeżeli od dnia wpłaty pierwszej składki do dnia dokonania wypłaty transferowej przez Członka Funduszu upłynęło więcej niż 21 mie-sięcy, ale nie więcej niż 24 miesiące.
 • opłatę stanowiącą równowartość 4% kwoty najniższego wynagrodzenia, ustalanego przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie art. 77 Kodeksu Pracy, pobieraną w formie potrącenia w momencie dokonania opłaty transferowej, niezależnie od kwoty opłaty transferowej. [5]

Fundusz pokrywa bezpośrednio ze swoich aktywów:

 • koszty związane z funkcjonowaniem Funduszu, to jest:
 • koszty związane z przechowywaniem aktywów Funduszu przez Depozytariusza stanowiące równowartość wynagrodzenia Depozytariusza,
 • koszty związane z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których Fundusz jest obowiązany korzystać,
 • koszty zarządzania Funduszem – to znaczy opłatę za zarządzanie Funduszem przez Towarzystwo, w kwocie w maksymalnej wysokości 15.000.000 złotych miesięcznie, nie więcej jednak niż 0,05% wartości aktywów netto w skali miesiąca.[6]

Fundusz pokrywa bezpośrednio ze swoich aktywów koszty związane z przechowywaniem aktywów Funduszu przez Depozytariusza, do których to kosztów należą:

 • opłaty uzależnione od wartości aktywów netto Funduszu, naliczanej kumulacyjnie na podstawie średniomiesięcznej wartości aktywów netto Funduszu, według stawek określonych poniżej:
 • średniomiesięczna wartość aktywów netto Funduszu stawka (w skali roku)
 • opłaty za rozliczenie transakcji papierami wartościowymi według stawki 10zł
 • opłaty w wysokości kosztów Depozytariusza, powstałych w związku   z przechowywaniem aktywów Funduszu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. obliczonych zgodnie z Tabelą Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
 • opłata za prowadzenie depozytu innych niż akcje papierów wartościowych 0,001% wartości rynkowej
 • opłata za prowadzenie depozytu obligacji emitowanych przez Skarb Państwa 0,0005% wartości nominalnej
 • opłaty miesięczne:
 • opłata operacyjna za jedną operację ewidencyjną 2,9 zł
 • opłata od rozliczenia posttransakcyjnego transakcji 4 zł
 • opłata od wartości rozliczonych transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym 0,004 %.[7]

Fundusz ma obowiązek ogłaszania prospektów informacyjnych (prospekty informacyjne Funduszu są ogłaszane w dzienniku ogólnopolskim „Rzeczpospolita”). Prospekt informacyjny Funduszu jest ogłaszany raz do roku, nie później niż w terminie trzech tygodni od zatwierdzenia przez Towarzystwo sprawozdania finansowego Funduszu.

Zmiana Statutu nie wymaga zgody Członków Funduszu. Statut może być zmieniony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa za zezwoleniem Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. [8]

[1] Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 139, poz. 934 z późniejszymi zmianami.

[2] Strategia inwestycyjna PTE „DOM” za rok 2000.

[3] Tamże.

[4] Prospekt emisyjny PTE „DOM”.

[5] Statut PTE „DOM”.

[6] Tamże.

[7] Tamże.

[8] Więcej informacji zawiera Statutu Funduszu.