Miesięczne archiwum: Sierpień 2013

Działalność funduszy emerytalnych np. PTE DOM – Bibliografia

Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Warszawa 1999

Bień W., Czytanie bilansu przedsiębiorstwa, Warszawa 1991

Domański T., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Warszawa 1993

Hadyniak B., Monkiewicz J., Fundusze Emerytalne. II Filar, Poltext, Warszawa 1999

Liszcz T, Ubezpieczenie społeczne i zaopatrzenie społeczne w Polsce, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków-Lublin 1997

Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1998

Waśniewski T., Skoczylas W., Kierunki analizy w zarządzaniu finansami firmy, Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA, Szczecin 1996

Akty prawne

Program reformy ubezpieczeń społecznych, Wydawnictwo Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, Warszawa, grudzień 1995

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat (Dz. U. Nr 63/98, poz.407

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (z 1998r.: Dz. U. Nr 137, poz. 887, zm. Dz. U. Nr 162, poz. 1118 i 1126; z 1999r.: Dz. U. Nr 26, poz. 228, Dz. U. Nr 72, poz. 802, Dz. U. Nr 60, poz. 636)

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (z 1998r.: Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 1999r.: Dz. U. Nr 70, poz. 774, Dz. U. Nr 38, poz. 360, Dz. U. Nr 72, poz. 801 i 802)

Ustawa z dnia 18 grudni 1976 r. o ubezpieczeniach osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodziny – Dz. U. Nr 46/89, poz.250 z poźn. zmianami

Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących na postawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia – Dz. U. Nr 65/95, poz. 333 z poźn. zmianami

Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 139, poz. 934, zm. Dz. U. z 1998 r. Nr 98, poz. 610, zm. Dz. U. Nr 162, poz. 1118

Pozycje prasowe

„Rzeczpospolita”2/2000

Rzeczpospolita” 101/1998

Materiały wewnętrzne PTE „DOM”

Badania CBOS z grudnia 1998 roku

Opis ryzyka inwestycyjnego przyjętej polityki inwestycyjnej OFE „DOM”

Prospekt emisyjny PTE „DOM”

Statutu PTE „DOM”

Strategia inwestycyjna PTE „DOM” na rok 2000