Miesięczne archiwum: Listopad 2013

Inwestowanie w akcje przez fundusze emerytalne

Metody selekcji akcji są oparte na konserwatywnym podejściu charakteryzującym się następującymi zasadami:

  • przykładanie dużej wagi do kontaktów z zarządem spółki i wizytowania firmy
  • krytyczna analiza sprawozdań finansowych firmy (szczególnie sprawozdań finansowych w celu ustalenia wielkości możliwych do osiągnięcia po uwzględnieniu różnych założeń)
  • branie pod uwagę inflacji, rosnących kosztów, konkurencji, kursów walut i stóp procentowych
  • przewidywanie przepływów gotówkowych w świetle planów inwestycyjnych przejmowania firm
  • obserwacja zagranicznych inwestorów, ich deklarowany stan posiadania i publikowane zamierzenia
  • branie pod uwagę płynności rynku oraz kosztów związanych z obrotem akcjami.

Inwestycje w akcje są poprzedzone dogłębną analizą. Badania są skoncentrowane na wybranych firmach. Skład portfela funduszu jest odzwierciedleniem oceny i pewności odnośnie przyszłości tych spółek. W każdym przypadku skład portfela odpowiada kryteriom dywersyfikacji określonym przez Komitet Inwestycyjny i Radę Nadzorczą PTE „DOM” S.A, wskazującym maksymalne proporcje wartości aktywów ulokowanych w papiery wartościowe danej firmy.[1]

W przypadku inwestycji w zagraniczne akcje jawi się, poza ryzykiem normalnym, dodatkowe ryzyko kursowe związane ze zmiennością kursu dewiz. W takich przypadkach inwestowanie wymaga dodatkowego zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym.

Uwzględniając fakt, że obligacje państwowe i bony skarbowe stanowią znaczącą część w portfelu OFE „DOM”, konieczne jest przykładanie bardzo dużej uwagi do monitoringu inflacji, kursu walut i zagadnień budżetowych. Niezbędnym jest również ocenianie atrakcyjności polskich papierów skarbowych dla inwestorów zagranicznych. Zakupy lub sprzedaże dokonywane przez inwestorów zagranicznych mają duży wpływ na rentowność tych instrumentów.

Inwestując w bankowe papiery wartościowe i lokując środki OFE „DOM” w depozytach bankowych, zarządzający dysponują pełną wiedzą na temat sytuacji potencjalnych partnerów OFE „DOM” – banków. Partnerami OFE „DOM” są wyłącznie banki o najlepszej, stabilnej pozycji, niczym nie zagrożonej płynności. OFE „DOM” kieruje się w wyborze banków wynikami rankingów, ocen zewnętrznych, ratingów, badaniami wewnętrznymi i analizami.[2]

[1] Strategia inwestycyjna PTE „DOM” na rok 2000.

[2] Tamże.