Miesięczne archiwum: Styczeń 2014

Strony umowy ubezpieczenia

Stroną umowy zobowiązującej się do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej może być tylko zakład ubezpieczeń – podmiot zorganizowany w formie spółki akcyjnej albo towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i posiadający zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. Umowa ubezpieczenia zawarta z podmiotem nie posiadającym takiego zezwolenia jest nieważna.

Zakład ubezpieczeń zorganizowany w formie spółki akcyjnej prowadzi działalność na podstawie przepisów kodeksu handlowego dotyczących takich spółek (art. 307-490 k.h.). Zakład ubezpieczeń jako spółka akcyjna posiada osobowość prawną (w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków), którą nabywa z chwilą wpisania do rejestru handlowego.