Miesięczne archiwum: Październik 2014

Wyliczenie kapitału początkowego dla osób, które rozpoczęły pracę przed wprowadzeniem nowego systemu

Rysunek 6. Wyliczenie kapitału początkowego dla osób, które rozpoczęły pracę przed wprowadzeniem nowego systemu

mgr

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS

Przyszłe świadczenie (tj. emerytura bądź renta) będzie waloryzowane – tak jak obecnie – według wzrostu koszyka cen towarów i usług. Zasadnicza część nowej emerytury, gromadzona i wypłacana w ramach tzw. I filaru, będzie miała całkowitą gwarancję państwa.

Poniższa tabela przedstawia zasady przyznawania emerytury w starym i nowym systemie.

Tabela 1. Stare i nowe zasady przyznawania emerytur w pierwszym filarze

ZASADA STARE UREGULOWANIA NOWE UREGULOWANIA
Formuła emerytalna E = 0.24 x B + 1.3% * PW x lata składkowe + 0.7 %* PW x lata nieskładkowe

E-emerytura; B- płaca krajowa, średnia z poprzedniego kwartału; PW-podstawa wymiaru

E = K/G

K-kapitał emerytalny ubezpieczonego składający się ze składek na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem wzrostu płac

G-współczynnik oczekiwanej długości trwania życia w momencie decyzji przejścia na emeryturę

Minimalny okres ubezpieczenia 20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn 25 lat
Minimalna emerytura Tak, finansowana ze składek Tak, różnica między wyznaczoną kwotą a obliczoną emeryturą finansowana ze składek i – w razie konieczności – dopełniana z budżetu
Okresy nieskładkowe uwzględnione w okresie ubezpieczenia Niższy (0.7) współczynnik kumulacji za lata nieskładkowe Nie istnieje
Zaliczanie dodatkowo do okresu składkowego Okresy służby wojskowej, służby w policji, zasiłku macierzyńskiego, pracy przymusowej Każdy okres, w którym faktycznie nie płaci się składki musi być pokryty wpłatami do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z budżetu lub innych źródeł
Wiek emerytalny 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni), jeśli spełniony warunek minimalnego okresu składkowego, ale rzeczywisty wiek emerytalny 55 (kobiety) i 59 (mężczyźni) Nie ma ustawowego wieku emerytalnego. Jest tylko wiek minimalny (62 lata dla obu płci). Spodziewany rzeczywisty wiek emerytalny ok. 65 lat
Indeksacja emerytur Cenowa według tzw. „koszyka emerytalnego”. Możliwość wzięcia pod uwagę ruchu płac Cenowa według tzw. „koszyka emerytalnego”. Możliwość wzięcia pod uwagę ruchu płac
Opodatkowanie Emerytury opodatkowane (składki wolne od podatku) Emerytury opodatkowane (składki wolne od podatku)
Wczesna emerytura Rozbudowany system przywilejów dla pracujących w szczególnych warunkach i szczególnym charakterze Nie istnieje, jeśli ktoś idzie na emeryturę wcześniej, otrzymuje odpowiednio obniżoną emeryturę
Opóźniona emerytura Nieznaczny wpływ na wysokość emerytury Bardzo duży wpływ na wysokość emerytury
Emerytury mundurowe Specjalny, znacznie korzystniejszy system Docelowo – pewne ujednolicenie z systemem powszechnym

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Czechowska, Reforma emerytalna. Poradnik. Ubezpieczenia społeczne po reformie, Wydawnictwo   A.D. Drągowski, Warszawa 1999 r., s.5-16