Miesięczne archiwum: Maj 2015

II filar – specjalny fundusz rezerwowy

W systemie II filaru wprowadzono też mechanizm minimalnej wymaganej stopy zwrotu. Jeżeli nasze PTE wypracuje wzrost wartości jednostki uczestnictwa w naszym funduszu emerytalnym znacznie niższy niż średni wzrost wartości uzyskanej przez pozostałe PTE, będzie musiało dopłacić do naszych oszczędności.

W tym celu każde PTE musi posiadać specjalny fundusz rezerwowy,   z którego będzie obowiązane pokryć ewentualną różnicę. Jeżeli nie będzie w stanie tego zrobić i w efekcie zbankrutuje, rachunki uczestników pozostaną nienaruszone. Bankructwo któregoś z PTE nie będzie oznaczało upadłości związanego z tą spółką funduszu emerytalnego (nasze składki nie będą zagrożone) – zarządzanie funduszem przejmie wtedy inne towarzystwo.

Ponadto rachunki uczestników będą potrójnie zabezpieczone. Po pierwsze, ewentualny niedobór, którego przyczyną będzie obowiązek zapewnienia wspomnianej „minimalnej wymaganej stopy zwrotu”, będzie musiał być pokryty ze specjalnego Funduszu Gwarancyjnego utworzonego wcześniej przez wszystkie PTE.

Po drugie, wypłacalność tego ostatniego Funduszu będzie gwarantowana przez państwo. Wreszcie, po trzecie, ani PTE, ani związany z nim fundusz emerytalny nie będą fizycznie dysponowały naszymi pieniędzmi. Będą one przechowywane u niezależnego Depozytariusza (w praktyce w dużym banku, bądź w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych).

Depozytariusz będzie także finansowo odpowiedzialny za straty wynikłe z użycia naszych pieniędzy niezgodnie ze z góry przyjętymi zasadami ich inwestowania. Uniemożliwia to m.in. defraudację (kradzież) naszych pieniędzy przez nieuczciwych zarządców PTE.[1]

Państwo będzie także – poprzez specjalnie utworzony Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi – pilnować, aby nasze pieniądze były inwestowane ostrożnie i zgodnie ze z góry przyjętymi zasadami. Państwo nie gwarantuje jednak każdemu wysokiego zysku z długotrwałej inwestycji emerytalnej, jaką będzie uczestnictwo w II filarze nowego polskiego systemu emerytalnego. Zależeć to będzie od naszych decyzji i skuteczności działania wybranego przez nas funduszu.

[1] Prospekt emisyjny PTE „DOM”.