ubezpieczenia OC

Umowę ubezpieczenia OC zawiera się na wniosek posiadacza pojazdu lub osoby przez niego upoważnionej. Zawarcie umowy zakład ubezpieczeń potwierdza polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia.1

Odpowiedzialność ubezpieczeniowa rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej(lub jej pierwszej raty), chyba że umowa postanawia inaczej. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń trwa przez okres wskazany w umowie i kończy się z upływem ostatniego dnia tego okresu, chyba że ubezpieczony nie wypowie umowy i tym samym doprowadzi do automatycznego jej przedłużenia na następny 12 miesięczny okres. W razie opłacenia składki ubezpieczeniowej w ratach, niezapłacenie przez posiadacza pojazdu mechanicznego raty składki w oznaczonym terminie nie powoduje ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.2


1 Jarosław A. Gniadek, Jacek Lisowski, Ubezpieczenia majątkowe, Poznań 1996r., str. 163.

2 Vademekum pośrednika ubezpieczeniowego, str.214-215.

Dodaj komentarz