Rozwój ubezpieczeń grupowych na życie z funduszami inwestycyjnymi na przykładzie Amplico Life

Pierwsze Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. jest pierwszą firmą ubezpieczeniową z udziałem kapitału zagranicznego, która uzyskała zezwolenie Ministra Finansów na sprzedaż ubezpieczeń życiowych w Polsce.

Amplico Life jest przedstawicielem A.I.G. (American International Group), jednej z największych organizacji finansowo-ubezpieczeniowych na świecie. Towarzystwo istnieje na polskim rynku od 1990r. sprzedając różnorodne polisy ubezpieczeń na życie i inwestycyjne. Oferowane przez Amplico Life polisy powstały w oparciu o wieloletnie doświadczenie AIG na rynku ubezpieczeń emerytalnych.

Ubezpieczenia społeczne nie dają gwarancji utrzymania w wieku emerytalnym dotychczasowego standardu życia. Dlatego nowoczesne ubezpieczenia na życie i rentowe stały się na całym świecie najbardziej rozpowszechnioną formą oszczędzania, tym bardziej, że dodatkowo zapewniają finansową ochronę rodziny na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej.

Wychodząc na przeciw rosnącym potrzebom, Amplico Life oferuje grupowe ubezpieczenie emerytalne „Nestor”. Proponowane przez Amplico Life ubezpieczenie zapewnia pomoc finansową rodzinie pracownika lub jemu samemu w trudnych sytuacjach życiowych. Jest to również zabezpieczeniem finansowym zarówno przed, jak i po przejściu na emeryturę, gwarantując satysfakcjonujące dochody dla pracowników odchodzących na emeryturę. Stwarza jednocześnie pracownikom możliwość aktywnego współuczestnictwa w gromadzeniu własnego funduszu emerytalnego poprzez partycypowanie w dodatkowej składce opłacanej z dochodów pracowników (niezależnie od wpłat wnoszonych przez pracodawcę).

Dzięki temu ubezpieczenie to staje się jednym z podstawowych elementów kreowania długoterminowej polityki płacowej przedsiębiorstwa, będąc jednocześnie przejawem troski pracodawcy o zapewnienie emerytowanemu pracownikowi świadczeń dodatkowych, uzupełniając emerytury wypłacane przez ZUS, co zwiększa atrakcyjność pracodawcy na rynku pracy oraz zmniejsza fluktuację kadr.

Indeksowanie składek tego dowolnie zadeklarowanego przez pracodawcę wskaźnika gwarantuje, iż wartość zgromadzonych wkładów jest chroniona przed inflacją. Istotne dla pracowników jest to, że dzięki możliwości zaliczenia składki w koszty uzyskania przychodu firmy, składka opłacana przez pracodawcę nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Kwota przeznaczona na ubezpieczenie podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru na ZUS (7% podstawy wymiaru z ostatniego miesiąca grupy ubezpieczonych osób).

Ubezpieczenie „Nestor” składa się z polisy głównej oraz szeregu umów dodatkowych. Umożliwia to zbudowanie programu ubezpieczeniowego dopasowanego do warunków i potrzeb danej firmy.

Amplico Life posiada bogate doświadczenie w zakresie sprzedaży i obsługi polis inwestycyjnych, osiąga najwyższą rentowność zainwestowanych kapitałów spośród wszystkich firm ubezpieczeniowych na naszym rynku.

Rzetelne zarządzanie finansami, maksymalne korzyści dla właścicieli polis i korzystanie z umiejętności najlepszych fachowców, to trzy podstawowe zasady strategiczne, jakimi w swojej działalności kieruje się Amplico Life. Konsekwentne przestrzeganie tych zasad pozwoliło Amplico Life stać się szczególnie atrakcyjną firmą na polskim rynku ubezpieczeniowym.

W następnym III rozdziale, w oparciu o ogólne warunki ubezpieczeniowe,
scharakteryzowano grupowe ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym
NESTOR i NESTOR 2000 PLUS, które oferowane są przez Towarzystwo Ubezpieczeń na
Życie i Reaekuracji Amplico Life.

Z innym rozwiązaniem będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy ubezpieczającym jest inny podmiot niż ten, którego dobra osobiste są przedmiotem umowy ubezpieczenia i który uprawniony jest jednocześnie do otrzymania świadczenia zakładu ubezpieczeń. W tym jednak przypadku zakłady ubezpieczeń kierują się zasadą, że nie wolno ubezpieczać cudzego życia na wypadek śmierci bez zgody tej osoby. Ma to uchronić ubezpieczonego, a także zakład ubezpieczeń przed zawarciem ubezpieczenia spekulacyjnego i próbą spowodowania śmierci osoby ubezpieczonej w celu uzyskania świadczenia.

W stosunku prawnym ubezpieczenia życiowego możliwa jest również taka konfiguracja, gdy ubezpieczającym, ubezpieczonym uprawnionym do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego są różne podmioty[1].


[1] Poradnik Gazety Prawnej Nr 44/99, Umowa ubezpieczenia życiowego, s. 3.

1 myśl w temacie “Rozwój ubezpieczeń grupowych na życie z funduszami inwestycyjnymi na przykładzie Amplico Life

Możliwość komentowania jest wyłączona.